Inici del Contingut

Accés i admissió

Dirigit principalment a titulats en Història de l'Art, encara que poden ser admesos professionals d'ambits relacionats amb les Arts i les Humanitats com la Història, la Geografia, les Belles Arts, les Humanitats, el Turisme, el Disseny, l'Arquitectura, i la Restauració-Conservació.
El perfil professionalitzador del màster s'adreça principalment a explorar la possibilitat emprenedora, a estimular una actitud activa cap a la gestió de noves ideee empresarials  i facilitar els coneixements i eines per fer-ho dins dels àmbits professionals de conservació, exposició i mercat d'obres artístiques, així com de gestió cultural i difusió del patrimoni artístic.

Tots els futurs estudiants hauran d’omplir una sol·licitud amb les seves dades personals, dades acadèmiques i trajectòria formativa. En el cas de titulats d’altres àmbits vinculats a la gestió i comerç amb experiència professional prèvia,  o els provinents de l’àmbit de ciències aplicades o altres, la inscripció serà estudiada per la Comissió Acadèmica.

Les vies d’accés en tot cas són les següents (segons Reial Decret 1393/2007):

  • Títol universitari oficial espanyol: Accés directe. No hi ha tràmits específics.
  • Títol universitari estranger homologat: La persona interessada ha d’obtenir l’homologació del seu títol pel Ministeri d’Educació d’Espanya.
  • Titulació estrangera no homologada però amb nivell de formació equivalent al títol de grau espanyol i sempre que al país expedidor del títol es faculti per a l’accés als estudis de postgrau: La Persona interessada ha de presentar a la secretaria de la Facultat de Lletres un document emès per la universitat on es va obtenir el títol d’accés o per l’autoritat competent d’aquell país que acrediti que el seu títol li permet accedir als estudis de postgrau. El / La coordinador / a del màster i la Comissió del Programa Oficial de Postgrau de la Facultat hauran de comprovar aquests requisits abans d’admetre el / la estudiant amb titulació no homologada.

Normativa de preinscripció