Inici del Contingut

Formació prèvia acreditada

El reconeixement de crèdits, d'acord amb el que estableix l'article 6 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre (BOE de 30 d'octubre de 2007), modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol (BOE de 3 de juliol de 2010), és l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments a efectes de l'obtenció d'un títol oficial.

Aquests crèdits reconeguts s'han de fer constar en l'expedient de l'estudiant i en el suplement europeu al títol amb la qualificació d'origen. Així mateix, poden ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris que condueixen a l'obtenció d'altres títols (títols propis).

L'experiència laboral acreditada pot ser reconeguda, sempre que estigui relacionada amb les competències inherents a aquest màster. Per acreditar l'experiència laboral i professional s'ha de presentar un informe de l'empresa on ha treballat. La Comissió del màster pot sol·licitar més documentació si ho considera necessari abans de fer el reconeixement de crèdits. En tot cas, únicament seran objecte de reconeixement els crèdits corresponents a les pràctiques externes. El reconeixement d'aquests crèdits no incorpora qualificació, i per tant, no computa a l'efecte de fer el barem de l'expedient.

Sol·licitud de reconeixement de crèdits, termini i documents a presentar:

L'estudiant que desitgi sol·licitar el reconeixement de crèdits en els ensenyaments de màster ha d'indicar en l'imprès de preinscripció i presentar la documentació corresponent en el termini que li indiqui el centre. Les sol·licituds de reconeixement de crèdits en els ensenyaments de màster són resoltes per l'òrgan responsable del POP, a proposta de la Comissió d'Estudis del màster. Els crèdits reconeguts s'han de matricular en el període establert per al màster, i s'abonarà l'import que determini el decret de preus.

Criteris per reconèixer crèdits en els ensenyaments de màster:

  • D'acord amb el que estableix la disposició addicional quarta del Reial Decret 1393/2007, les persones que estiguin en possessió d'un títol de llicenciatura, arquitectura o enginyeria poden obtenir reconeixement de crèdits en els ensenyaments de màster tenint en compte l'adequació entre les competències i els coneixements derivats dels ensenyaments cursats i els previstos en el pla d'estudis de l'ensenyament de màster sol·licitat.
  • El percentatge de crèdits que es pot reconèixer en un màster als que accedeixen amb títol de llicenciatura, arquitectura, enginyeria o un programa de doctorat ha de ser inferior al 50%.
  • Els crèdits corresponents al treball de fi de màster s'han de cursar sempre, i en cap cas seran motiu de reconeixement.
  • En els ensenyaments de màster no es poden reconèixer crèdits de títols corresponents a diplomatures, arquitectura tècnica, enginyeries tècniques i graus.
  • El percentatge de crèdits que es pot reconèixer als estudiants admesos a un màster amb títol de diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica amb crèdits superats en un segon cicle no finalitzat ha de ser inferior al 50% del total dels crèdits del màster, i sempre que hi hagi adequació entre les competències i els coneixements dels estudis / crèdits de segon cicle i els del màster.
  • El reconeixement de crèdits cursats en títols propis, no pot ser major de 6 crèdits.
  • El reconeixement de crèdits cursats per acreditació d'experiència laboral i professional, no pot ser major de 6 crèdits. El criteri general serà de reconèixer -com a màxim- 2 crèdits per any treballat, amb un informe previ de la Comissió que analitzarà individualment cada cas.

Complements formatius:
Els titulats per estudis que constaran d'una formació bàsica d'Història de l'Art menor de 60 crèdits ECTS, han de completar aquesta quantitat amb complements formatius. Si bé, els titulats en Història, Arqueologia i Humanitats que hagin cursat almenys 30 crèdits ECTS, estaran sempre exempts de realitzar complements formatius. Els alumnes que provinguin de títols que no siguin graduats en Història de l'Art i Belles Arts, podran haver de cursar complements formatius en funció de la seva formació prèvia. Serà la Comissió de Màster la que decidirà sobre la necessitat d'aquests complements per a cada alumne concret, a la vista del seu expedient. Aquests complements formatius seran sempre assignatures obligatòries específiques i / o optatives del Grau en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic per la Universitat de Lleida. L'elecció concreta de les assignatures recomanades per a cada alumne / a l'ha de fer la Comissió del Màster a la vista de l'expedient de l'esmentat alumne / a. Els estudiants cursaran la / s assignatura / s corresponent / s en les mateixes condicions que els alumnes de grau, de manera que els continguts, activitats formatives, sistemes d'avaluació, etc. d'aquests complements formatius són els mateixos que els de l'assignatura de grau.

Les assignatures que poden formar part dels complements formatius son:

- Història de les tècniques artístiques i de la construcció
- Art clàssic
- Art romànic
- Art gòtic
- Renaixement italià
- Art del Segle d'Or espanyol
- Art del segle XIX
- Primeres avantguardes artístiques
- Últimes tendències artístiques