Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Guies docents:

Estudi, catalogació i tasació d'obres d'art [2017-18]

Conservació-Restauració [2017-18]

Anàlisis técniques d'obres d'art [2017-18]

Iniciació emprenedora [2017-18]

Funcionamient i agents del mercat de l'art [2017-18]

Art: aspectes juridics, administratius i fiscals [2017-18]

Comunicació i difusió del patrimoni artístic [2017-18]

Gestió de projectes culturals [2017-18]

Comissariat i tècniques museogràfiques [2017-18]

Pràctiques externes [2017-18]

Treball final de màster [2017-18]

 


 Pla d'estudis:

La tríada bàsica d’estudi, economia i gestió de l’art, és l’origen de quatre grans matèries que es descriuen a continuació. D’aquestes al seu torn deriven deu assignatures, de les quals l’estudiant haurà d’escollir vuit per completar, juntament amb les pràctiques i el treball final, un total de seixanta crèdits.

Matèria 1. Estudi, Conservació i Tècniques d’anàlisi:

Els continguts de la matèria ofereixen una visió actualitzada i multidisciplinària de les tècniques i metodologies científiques utilitzades per tal de datar, catalogar, caracteritzar i avaluar obres d’art. A més de conèixer i aprofundir en els avenços metodològics i tendències més modernes d’estudi i avaluació del patrimoni artístic, amb especial atenció a les tècniques no destructives (TND).
D’altra banda, es pretén formar l’alumnat en tots els aspectes relacionats amb la valoració i taxació d’obres d’art. Es busca donar a conèixer i aprofundir en les tècniques de taxació més utilitzades pels professionals i, per això, es realitzaran exercicis pràctics.

Matèria 2. Art i gestió d’empreses relacionades:

L’art i la indústria cultural generen noves oportunitats de negoci, especialment en relació amb la gestió de col·leccions, monuments i patrimoni artístic en general. En aquest sentit, la figura de l’emprenedor esdevé un element central en el programa formatiu d’aquest màster. Per tant, l’objectiu fonamental d’aquest mòdul i les seves matèries és crear i fomentar inquietuds empresarials entre l’alumnat i ajudar-los a identificar i avaluar noves idees de negoci. Sent així, s’ofereixen uns continguts que no només fomenten el caràcter emprenedor i el desenvolupament de la creativitat i innovació en un sector professional específic, sinó que respon a les necessitats actuals per a creació d’empreses -requisits bàsics i ajudes-, fins arribar a elaborar una idea i/o pla de negoci. Per a això, es prestarà especial atenció a idees que van originar béns i serveis en el sector de l’art i la indústria cultural.
D’altra banda, s’ofereix una visió actualitza de la regulació legal específica, pel que toca a les diferents branques del Dret i en les seves dues principals vessants: la protecció del patrimoni artístic i la seva explotació o comercialització. A més, cal tractar igualment de manera detallada la regulació legal específica del mercat de l’art, la legislació sobre l’intercanvi comercial -nacional i internacional- i la fiscalitat; així com, tot el que fa als drets d’autor i els requisits a complir i la normalització de l’obra gràfica original. Aquest mòdul es va dissenyar amb un marcat caràcter pràctic, que té com a objectiu principal la formació de professionals experts en art, capaços de crear i gestionar la seva pròpia empresa.

Matèria 3. Art i mercat:

El mercat de l’art espanyol va tenir un creixement en els últims deu anys molt per sobre de la inflació i de l’economia en general, tot i la contracció de 2007 a 2009. Sent així, aquesta matèria pretén donar resposta a una creixent demanda social per formació de professionals en tots els aspectes relatius al mercat de l’art, amb especial atenció al funcionament dels mercats tradicionals (Europa i Estats Units) i a la interrelació entre art i economia.
Sense deixar de banda els aspectes legals del mercat de l’art i les tècniques de taxació, que són objectiu fonamental d’un altre/s mòdul /s i matèria/s, s’ofereix una visió actualitzada sobre el funcionament del mercat de l’art i dels agents implicats en la seva comercialització (galeristes, marxants, crítics, antiquaris, etc.), combinant una base teòrica i una metodologia docent eminentment participativa i pràctica. La reglamentació que afecta la transacció d’objectes artístics, l’anàlisi de les tendències del mercat en els últims anys i altres aspectes relacionats amb la inversió en art, o altres més foscos, com el mercat negre o les falsificacions, són alguns dels coneixements i /o competències incorporats en la programació de la matèria.

Matèria 4. Comissariat, patrocini i gestió del patrimoni artístic:

La gestió de museus, monuments i patrimoni artístic, especialment del patrimoni moble privat, requereixen per part dels professionals coneixements específics sobre la seva conservació, documentació, exposició i difusió. Per això, aquesta matèria pretén aportar a l’alumnat habilitats, tècniques i coneixements relacionats amb la gestió, administració i mediació cultural i, d’una manera particular, en el subsector dels serveis patrimonials o arts visuals. Així doncs, administració de recursos financers, disseny i programació de projectes, estratègies de màrqueting i comunicació o diferents aspectes de la normativa legal sobre col·leccions, patrimoni artístic i propietat intel·lectual, són alguns dels coneixements i /o competències incorporats en la programació de la matèria.
D’altra banda, s’ofereix una visió actualitzada i pràctica de la tasca de comissariat i gestió d’una exposició, des de la realització de pressupostos, localització d’obres, embalatge, transport i manipulació de les obres, fins a l’última fase de disseny i muntatge. Aquest mòdul i les seves matèries, a més, estan dissenyats per formar l’alumnat en tots els aspectes relacionats amb la gestió i organització d’espais expositius, tant emergents com tradicionals, tant físics com virtuals. No obstant això, es prestarà especial atenció a la direcció i gestió espais expositius tradicionals, com és el cas del funcionament intern i extern de galeries d’art o sales d’exposicions temporals.

 

Caràcter Mòdul Matèria Assignatura

Unitat Temporal

(curs/semestre)

ECTS
Ob.


Mod. 1
Estudi de l'Art

Estudi, Conservació i Tècniques d’anàlisi

Estudi, catalogació i taxació 1r Sem. 6
Conservació-Restauració 1r Sem. 6
Anàlisis tècniques d’obres d’art (TND) 1r Sem. 6
Op.


Mòdul 2
Economia de l’Art


Art i Gestió d’Empreses Relacionades Iniciació emprenedora   2n Sem.

6

Art i Mercat

Art: Aspectes jurídics, administratius i fiscals 2n Sem. 6
Funcionament i agents del mercat de l’art 2016 - 2017
El valor de l´Art 2017 - 2018
2n Sem. 6

Mòdul 3
Gestió de l’Art
Comissariat, Patrocini i Gestió del Patrimoni Artístic


Comunicació i difusió del patrimoni artístic 1r Sem. 6
Gestió de projectes culturals 2n Sem. 6
Comissariat i tècniques museogràfiques 2n Sem. 6
Ob. Mòdul 4 Pràctiques Externes Pràctiques externes 1r Sem.  6
Mòdul 5 Treball Final de Màster Treball final de Màster 2n Sem.  6