Inici del Contingut

Treball final

El Treball Final de Màster (TFM) és l’elaboració d’un treball original, de forma individual, sota la supervisió d’un director o tutor, que aplica i integra els coneixements adquirits al llarg dels estudis. El TFM pot versar sobre qualsevol tema relacionat amb les matèries del màster i pot adoptar tres perfils diferents, que no són únics ni restrictius, però sí preferents: inventari i / o catalogació d’una col·lecció pública o privada; estudi de mercat i valoració de l’obra d’un artista, escola o generació; projecte integral de gestió i difusió del patrimoni artístic.
L’objectiu del TFM és permetre a l’estudiant posar de manifest que sap aplicar de manera integrada diverses competències de la titulació. El TFM conclourà amb l’elaboració d’una memòria del treball realitzat, que haurà de defensar públicament davant d’un tribunal nomenat a aquest efecte.

Com elaborar, tutoritzar i avaluar un treball final de màster